Op maandag 12 febrewarie is 't Vastenavendspektakel op de Gròòte Mart: De kindervastenavend. De Gròòtste Boer è dèèrom 'n spesjale n'oproep voor alle kleine Krabbekes. De Gròòtste Boer ad aan de Nar en Steketee gevroge n'om kiepevoer mee te neme naar de Kindervastenavend, mar da zijn ze vast al vergete. Kenne dèèrom alle kleine Krabbekes ok 'n schuddelbuske mè kiepevoer meeneme naar de Kindervastenavend? Ieronder kende persies zien oe dagge zo'n schuddelbuske ken make.

 

De Kindervastenavend is op maandagmiddag 12 febrewarie om 14:22 uur op de Gròòte Mart van 't Krabbegat.

 

Uitleg oe dagge 'n schuddelbuske ken make

 

 

 

Wikkel schuddelbuske