Liedjes
Liedjes

2012 : Eémaal in de mode

 

'k Zijn éémaal in de mode!
Mè m'n dweilgoed-atteljee...
Dèèr kund'n ketwollek mee vulle,
'k zijn m'n eige koeterejee!
Deu pjès in alle mate
en pjee de poel - ja, doe mar duur...
Voor ellek medèl, voor ellek lijf,
voor ellek gèèf pestuur:
'OOT KOETUUR!

 

Ziede da d’ok da d’onder’and mijn alles éél goed staat?
Dweile doen’k in vol ornaat!
Ziede da d’ok da d’ellek medèl, as mijn, zo w’ist mar net,
d’iediejale mate n’et!

En me dweile nouw in alle stijle
In ons modiejeuze fééstgewaad...
Da's de nuuwste trend om lekker mee te dweile
Zing mar in de maat - oew eige n'uit de naad:

 

(refrein)

 

Ziede da d’ok me n’ebbe nouw ‘n éél vername stad:
Modemekka Krabbegat!
Mak ‘t wa d’uit oe da d’t sta d’of oe w’of da d’t ang...
ier te brééd en dèèr te lang

En me kenne n'ons wir goed vermake
M'ebbe n'ingenome, n'uitgeleed...
't Stikt in Berrege van de klere-mode-zake
M'n sokke zijn nie mir - te stoppe zogezeed!

 

(refrein)

 

Za’k oe w’s evekes wa zegge, n’uit de doeke doen?
‘t Is gewòòn mar poetsketoen!
Edde da d’ok al in de gate? Damme n’ier vertaan...
Sjiek-de-friemel dweile gaan!

Mè d't naaimesjien van Bakker Jòòse
Oew te nauw tenu is nooit te brééd...
En in ròòd en wit en blauw en pèèrs en ròòze
'k Zijn d'r zogezeed - wir mooi mee aangekleed

'k Zijn éémaal in de mode!


Mè m’n dweilgoed-atteljee...
Dèèr kund’n ketwollek mee vulle,
‘k zijn m’n eige koeterejee!
Deu pjès in alle mate,
en pjee de poel – ja, doe mar duur...
Of da’k ‘t brei, of da’k ‘t aak, of da’k ‘t punnek...
Of da’k ‘t spin, of da’k ‘t rijg, of da’k ‘t frunnek...
Voor ellek medèl, voor ellek lijf, voor ellek gèèf pestuur
‘Oot Koetuur!

 

Tra-la-la-la...

Of da’k ‘t weef, of da’k ‘t knòòp, of da’k ‘t kantklos...
Of da’k ‘t stik, of da’k ‘t naai, of da’k ‘t... flutflos...
Of da’k ‘t plooi, of da’k ‘t zòòm, of da’k ‘t invlecht
Of da’k ‘t strik, of da’k ‘t stop, of da’k ‘t aan’echt 
Voor ellek medèl, voor ellek lijf, voor ellek gèèf pestuur
‘Oot... Koe... tuur!

 

Link naar Spotify